vaccines
Siirtyminen kohti pakollisia rokotuksia ei ole enää salaliittoteoriaa. Kalifornian senaatin lakialoite 277 havahdutti perheet todellisuuteen, jossa ei ole käsitteitä kuten tietoinen suostumus tai vapaus omaan terveyteen.

Amerikkalaisia odottaa tällä hetkellä 173 rokotuksiin liittyvää lakialoitetta 40:ssä osavaltiossa. Useiden näiden lakialoitteiden muotoilu tähtää seurannan lisäämiseen, rokotusvastaisten perheiden kohdennukseen, rokotusohjelmien pakottamiseen sekä rokotteista kieltäytyvien perheiden vainoamiseen erilaisin tavoin; rokotteiden ollessa voittoa tavoittelevien lääkeyhtiöiden (joita laki suojelee) omia tuotteita. Kaupallinen media ja lääketeollisuus ovat antaneet täyden tukensa 'Big Pharman' läpinäkyvälle "turvallinen ja tehokas"-kampanjoinnille. Samanaikaisesti sensuroivat nämä molemmat tahot myös keskusteluja koskien rokotusteollisuuteen liittyviä mahdollisia petoksia, vaaroja, vammautumisia ja rikollisia toimia. Myös kritiikki pakollisia rokotuksia läpiajavia kohtaan tulee usein sensuroiduksi.


Kommentti: Myös Suomessa on rokotuksista tulossa yhä pakollisempaa. Uudessa tartuntatautilaissa (1.3.2017) velvoitetaan työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden rokotuksista, jos nämä työskentelevät riskiryhmien parissa tai läheisyydessä. Rokotteesta kieltäytyminen voi antaa työnantajalle irtisanomisperusteen. On mielenkiintoista huomata, kuinka sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy lausunnossaan vastusti tätä rokotuspakkoa.


Tutkimus

Tohtori Anthony Mawson avustajineen on saanut tutkimuksensa julkaistua Journal of Translational Science:ssa työskenneltyään sen parissa 15 vuotta, aina syntyvaiheista päätökseen asti. Tutkimuksen otsikko on nimeltään 'Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year-old U.S. children'[1] (suom. Vertaileva esitutkimus rokotettujen ja rokottamattomien 6-12-vuotiaiden yhdysvaltalaislasten terveydestä). Koska tämänhetkisen rokotusohjelman terveydellisiä pitkäaikaisvaikutuksia ei ole tähän saakka tutkittu, päätti tri Mawsonin tutkimusryhmä tutkia rokotettujen ja rokottamattomien lasten terveydentilaa hyvin laaja-alaisesti. Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena*, jossa kotiopettaville äideille teetettiin kysely koskien heidän rokotettuja ja rokottamattomia biologisia lapsiaan (6-12 v.). Muiden kysymysten lisäksi äitejä pyydettiin nimeämään listalta, joka sisälsi yli 40 akuuttia ja kroonista sairautta, kaikki ne lapsiensa kokemat sairaudet, jotka olivat diagnosoitu lääkärin toimesta.

*cross-sectional study; tutkimus jossa syitä (esim. taudin vaaratekijät) ja seurauksia (taudin yleisyys) mitataan samana ajankohtana; vrt. pitkittäistutkimus

Tulokset

Rokotetuilla lapsilla oli huomattavasti useammin diagnosoitu seuraavia terveysongelmia: allerginen nuha, muut allergiat, ihottuma/atooppinen ihotulehdus (dermatiitti), oppimisvaikeuksia, autismikirjon häiriöitä, muita neuropsykiatrisia häiriöitä (esim. ADHD) sekä kroonisia sairauksia.

Tässä rokotettujen lasten ominaiset tulokset eriteltyinä:
  • Autismikirjon häiriöiden (engl. Autism Spectrum Disorder; ASD) riski oli rokotetuilla lapsilla 4,7 kertaa korkeampi kuin rokottamattomilla
  • ADHD:n riski oli 4.7 kertaa korkeampi
  • Oppimisvaikeuksien riski oli 3,7 kertaa korkeampi
  • Muiden neuropsykiatristen häiriöiden (NDD) riski oli 3,7 kertaa korkeampi
  • Keskossyntymä yhdistettynä rokotuksiin lisäsi riskiä neuropsykiatrisiin häiriöihin 6,6 kertaiseksi
Rokotetuilla lapsilla oli myös huomattavasti useammin diagnosoitu jonkinlainen immuunihäiriö. Allergisen nuhan ("heinänuhan") riski oli yli 30 kertaa korkeampi rokotetuilla lapsilla, muiden allergioiden riski oli 3,9-kertainen ja ihottuman riski oli 2,4-kertainen verrattuna rokottamattomiin.

Johtopäätökset

Ottaen huomioon alussa kuvailtu maailman tämänhetkinen ilmapiiri (koskien rokotuksia), toi tämä kyseinen tutkimus esiin kolme erittäin tärkeää johtopäätöstä (suom.huom. suorat lainaukset tutkimusartikkelista):
  • "...tulosten vahvuus ja johdonmukaisuus, ilmeinen "annos-reaktio"-yhteys rokotusstatuksen ja useiden kroonisten sairauksien välillä sekä rokotusten ja neuropsykiatristen kehityshäiriöiden (NDD) välinen merkittävä yhteys tukevat kaikki sitä mahdollisuutta, että jokin tämänhetkisen rokotusohjelman aspekteista saattaa edistää lasten sairastuvuutta."
  • "Myös otettuamme huomioon muut sairauksien aiheuttajat, säilyi rokotusten ja neuropsykiatristen kehityshäiriöiden yhteys huomattavana..."
  • "...keskossyntymän ja rokotusten yhdistelmällä oli yhteys selkeään neuropsykiatristen kehityshäiriöiden todennäköisyyden synergiseen lisääntymiseen, enemmän kuin rokotuksista yksinään."
Mawson vaccine-study conclusions (page 10)
© Journal of Translational ScienceMawsonin tutkimuksen johtopäätökset korostettuina.
Vaikka kaikkien näiden kolmen johtopäätösten tulisi tulla huomioiduksi terveysammattilaisten ja vanhempien toimesta (monet ovatkin ne jo huomioineet), on kolmas johtopäätös erityisen huomionarvoinen ja ajankohtainen. Viime vuosina ovat monet terveysalan ilmiantajat sekä tieteelliset tutkimusartikkelit varoittaneet ja demonstroineet, kuinka vastasyntyneiden keskosvauvojen teho-osastoilla (NICU) esiintyy rutiininomaisesti rokotuksista johtuvia vammautumisia. Sairaanhoitajat Michelle Rowton James ja Joanne [sukunimeä ei saatavilla] toivat julkisuuteen, kuinka nämä epäinhimilliset ja yleiset rokotusvahingot ovat juurtuneet osaksi lääketieteen kulttuuria. Kolme suurta tutkimusta on vahvistanut näiden sairaanhoitajien kertomukset. Myös IPAK-instituutti (engl. The Institute for Pure and Applied Knowledge) on antanut lausunnon, jossa pyydetään kaikkia amerikkalaisia liittymään heidän kehotukseensa kieltää keskosvauvojen rokotukset. Puheessaan tästä toimintakehotuksesta tri James Lyons-Weiler (Phd, IPAK:in toimitusjohtaja) sanoi:
"Olemme pyytäneet biolääketieteellistä yhteisöä tekemään tutkimuksia koskien keskosvauvojen rokotushaittoja, mutta he eivät ole niitä tehneet."
Tällä hetkellä on käynnissä uskonnonomaisen rokotusdogman ja yhä valveutuneimpien kansalaisten (myös tutkijoiden) välinen taistelu. Panoksena on mahdollisuus käydä oikeasti avointa keskustelua rokotuksista sekä harvinainen tilaisuus uudistaa lääkealayritysten dominoimaa lääketieteellistä yhteisöä, joka on harhautunut polultaan. Ottaen huomioon tämänhetkisen trendin, mikäli emme käytä tätä tilaisuutta avoimeen dialogiin, olemme päätymässä pakollisiin lääkityksiin ja rokotuksiin sekä lisääntyvien ihmisvahinkojen ja kuolemien sensurointiin. Yksinkertaistaen, taistelu käydään nyt avoimuuden sekä läpinäkyvyyden ja "Big Pharman" peittelyn (huomiotta jättäminen, sensurointi) välillä. Vastassamme on "Big Pharman" liiketoimintamalli, joka perustuu ikuiseen tuottavuuden lisäämiseen, hinnalla millä hyvänsä.

Viitteet

[1] Anthony R Mawson, Brian D Ray, Azad R Bhuiyan, Binu Jacob (2017) Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S children, Journal of Translational Science, DOI: 10.15761/JTS.1000186

[2] Sen S, Cloete Y, Hassan K, Buss P (2001) Adverse events following vaccination in premature infants, Acta Paediatrica, Aug;90(8):916-20.

[3] J Bonhoeffer, C‐A Siegrist, and P T Heath (2006), Immunisation of premature infants, Archives of Disease in Childhood, Nov; 91(11): 929 - 935. DOI: 10.1136/adc.2005.086306

[4] Stephen D. DeMeo, Sudha R. Raman, Christoph P. Hornik, Catherine C. Wilson, Reese Clark, and P. Brian Smith, (2015), Adverse Events After Routine Immunization of Extremely Low Birth Weight Infants, JAMA Pediatrics, 2015 Aug 1; 169(8): 740 - 745. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2015.0418